Namen delavnice


Ugotavljanje in konkretiziranje problemov v interni komunikaciji,

definiranje in analiza skupnih sporazumevalnih vrednot, 

opredelitev pričakovanj v komunikaciji do sodelavca in nadrejenega,

razvoj sporazumevalne veščine zaposlenih, ki spodbuja zaupanje in spoštovanje.

Cilji


 Nadgradnja obstoječega modela internega komuniciranja,

opredelitev internih smernic in vrednot komunikacije, 

izboljšanje medsebojnih odnosov in prenosa znanj ter informacij, 

razvoj interne kolaboracije ter zadovoljstva zaposlenih v javnih storitvah. 

Način učenja


Delo na delavnici je zelo interaktivno, usmerjeno v posameznika. Individualno delo je dopolnjeno z delom v paru in skupini. Udeležence spodbujamo k ustvarjalnosti in razumevanju s pomočjo tehnike podpornih vprašanj, kot praktičnih komunikacijskih orodij.

Organizacija


Delavnica se organizira enkratno, znotraj internega okolja v času, ki najbolje ustreza obveznostim zaposlenih. 

Delavnica traja šest andragoških ur.

Podpora Integraciji


Pri oblikovanju celostnih rešitev je vsem udeležencem ponujena možnost individualne podpore in svetovanja, prav tako članstvo v skupnostih na socialnih omrežjih. 

Evalvacija in Nadgradnja


Ob koncu delavnice vsak udeleženec opravi individualno evalvacijo pridobljenega znanja in anketo o zadovoljstvu. Rezultate posredujemo naročniku v obliki poročila in priporočila za nadaljnja izobraževanja in programe. 

Imate vprašanje?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

image239